آقای علی داودی

کارشناس ارشد مهندسی برق و رئیس واحد برق و Cooling پالایشگاه اصفهان