آقای وحیدرضا مشکوه روحانی

کارشناس عمران

کارشناس ارشد عمران سازه محاسبات

دکتری عمران سازه محاسبات

استاد دانشگاه و عضو هیأت رئیسه نظام مهندسی شاهین شهر

مجری و ناظر بیش از 800 واحد مسکونی، تجاری و خدماتی فرهنگی

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مسکن صنعت نفت اصفهان