آقای خیام صفری

کارشنای ارشد مکانیک و رئیس نوبت کاری واحد برق و Cooling پالایشگاه اصفهان