آقای محمدرضا زائری

کارشناس ارشد مواد و متالوژی و رئیس روابط عمومی پالایشگاه اصفهان.