1- جناب آقای مهندس علی داودی رئیس هیأت مدیره تعاونی مسکن کارکنان پالایشگاه اصفهان.

2- جناب آقای دکتر وحیدرضا مشکوه روحانی مدیرعامل تعاونی مسکن کارکنان پالایشگاه اصفهان.

3- جناب آقای مهندس محمدرضا زائری نایب رئیس هیأت مدیره تعاونی مسکن کارکنان پالایشگاه اصفهان.

4- جناب آقای مهندس خیام صفری منشی هیأت مدیره تعاونی مسکن کارکنان پالایشگاه اصفهان.

5- جناب آقای مهندس محمد رحمتی نیک بازرس اصلی هیأت مدیره تعاونی مسکن کارکنان پالایشگاه اصفهان.