مشخصات پروژه

مساحت(مترمربع)                                    تعداد بلوک                      تعداد طبقات هر بلوک                                تعداد واحدها

زمین                    4200                                                 6                                پارکینگ و انباری      2                                               مسکونی     184
زیربنای کل           31086/50                                                                             مسکونی     7 و 8 طبقه روی همکف                                 سرایه داری     1