مشخصات پروژه

مساحت (مترمربع)                                    تعداد بلوک                     تعداد طبقات هربلوک                               تعداد واحدها

زمین              4169/75                                                5                                   مسکونی             7طبقه روی همکف                           مسکونی        144
زیربنای کل       24132/43                                                                                  پارکینگ و انباری        2                                          سرایه داری     5