مشخصات پروژه

مساحت ( مترمربع)                       تعداد بلوک                    تعداد طبقات هر بلوک                            تعداد واحدها

زمین            3600                                         6                                مسکونی             5 طبقه روی همکف                        مسکونی                  126
زیربنای کل        12998                                                                      پارکینگ و انباری                  –                              سرایه داری              –