185 پلاک زمین همراه پروانه در فاز 3 گلدیس شاهین شهر