خانه کارگر؛

شماره حساب  1407/111/279160/2                                                                                                                          شبا IR 120220140701110279160002

 کارت   5029081011259021

کاوه؛

شماره حساب  1407/111/279160/1                                                                                                                          شبا IR 390220140701110279160001

 کارت   5029081011258973

مسکن مهر؛

شماره حساب 1407/111/279160/3                                                                                                                          شبا IR820220140701110279160003         

کارت   5029087000902125

دفتر؛

شماره حساب 2418/11/6006722/1                                                                                                                          شبا IR310600241801106006722001         

کارت   6063737000405264

شهید کشوری – ناژ؛

شماره حساب  1407/111/279160/5

شبا   IR 280220140701110279160005

کارت 5029087000902695

خانه کارگر (2) بلوک 1 و 2؛

شماره حساب  1407/111/279160/4

شبا   IR 550220140701110279160004

کارت 5029087000923246

خانه کارگر (2) بلوک 3؛

شماره حساب  1407/111/279160/6

شبا   IR 980220140701110279160006

کارت 5029087001069775

خانه کارگر (2) بلوک 4؛

شماره حساب  1407/111/279160/7

شبا   IR 710220140701110279160007

کارت  5029087001069783

حافظ ؛

شماره حساب  2418/11/6006722/2

شبا   IR 040600241801106006722002

کارت  6063737000405371

شهید کشوری – افرا ؛

شماره حساب  1407/111/279160/8

شبا  IR 440220140701110279160008

کارت  5029087001347148

رامسر – اربکله ؛

شماره حساب  1407/111/279160/9

شبا  IR 170220140701110279160009

کارت  5029087001347155

بهارستان 1 ؛

شماره حساب  1407/111/279160/10

شبا  IR 870220140701110279160010

بهارستان 2 ؛

شماره حساب  1407/111/279160/14

شبا  IR 760220140701110279160014

بهارستان 3 ؛

شماره حساب  1407/111/279160/12

شبا  IR 330220140701110279160012

بهارستان 4 ؛

شماره حساب  1407/111/279160/15

شبا  IR 490220140701110279160015

چشمه توتی ؛

شماره حساب  1407/111/279160/16

شبا  IR 220220140701110279160016

گرگاب 1 ؛

شماره حساب  1407/111/279160/13

شبا  IR 060220140701110279160013

گرگاب 2 ؛

شماره حساب  1407/111/279160/11

شبا  IR 600220140701110279160011

کلیه حسابها بجز حساب حافظ و دفتر نزد بانک توسعه تعاون می باشد.

حساب پروژه حافظ و دفتر نزد بانک مهر ایران می باشد.