مشخصات پروژه

مساحت ( مترمربع )                      تعداد بلوک                          تعداد طبقات هر بلوک                     تعداد واحدهای هربلوک

زمین بلوک 2-1         792                                4                                          مسکونی        6 طبقه روی همکف                                       24 واحد
زمین بلوک 2-2         824.88                                                                        پارکینگ و انباری      2 طبقه
زمین بلوک 3           792
زمین بلوک 4         759.48