مشخصات پروژه

مساحت ( مترمربع )                      تعداد بلوک                          تعداد طبقات هر بلوک                     تعداد واحدهای هربلوک

زیربنای کل بلوکها         10000                     8 بلوک                                        طبقات مسکونی      4 طبقه روی همکف                                      64واحد
زیربنای هر بلوک         1250                                                                        طبقات پیلوت و انباری    1 طبقه به صورت همکف