۱-پروژه ارگ نفت شماره ۱ واقع در خیابان کاوه اصفهان.

۲- پروژه ارگ نفت شماره ۲ واقع در منطقه خانه کارگر شاهین شهر.

۳- پروژه ارگ نفت شماره ۳ واقع در مسکن مهر پردیس شاهین شهر.

۴- پروژه ارگ نفت شماره ۴ ( ناژ) واقع در شهرک شهید کشوری اصفهان.

۵- پروژه ارگ نفت شماره ۵ ( خانه کارگر ۲) واقع در منطقه خانه کارگر شاهین شهر.

۶- پروژه ارگ نفت شماره ۶ ( خانه کارگر ۳) واقع در منطقه خانه کارگر شاهین شهر.

۷- پروژه ارگ نفت شماره ۷ ( خانه کارگر ۴) واقع در منطقه خانه کارگر شاهین شهر.

۸- پروژه ارگ نفت شماره ۸ ( حافظ) واقع در خیابان حافظ جنوبی شاهین شهر.

۹- پروژه ارگ نفت شماره ۹ (افرا) واقع در شهرک شهید کشوری اصفهان.

۱۰- پروژه ارگ نفت شماره ۱۰ (هایلند رزیدنس ) واقع در اربکله رامسر استان مازندران.

۱۱- پروژه ارگ نفت شماره ۱۱ بهارستان ( ۱) واقع در شهر جدید بهارستان.

۱۲- پروژه ارگ نفت شماره ۱۲ بهارستان ( ۲) واقع در شهر جدید بهارستان.

۱۳-  پروژه ارگ نفت شماره ۱۳واقع در گرگاب.