آقای محمد رحمتی نیک

کارشناس مهندس صنایع و مسئول نگهداری و تعمیرات دستگاه های ثابت پالایش و مخازن پالایشگاه اصفهان